دستگاه CNC

برای شما اطلاعاتی در مورد دستگاه CNC آماده کرده ام مطالعه فرمایید

دستگاه CNC

دستگاه CNC

دستگاه CNC

مقدمه يكدستگاه با كنترل عددي دستگاهي است كه توسط يك كد ساختاربافتب و در مسير و هدفي كه برنامه رايش تعيين كرده است حركت مي كند لازم آن برنامه ريزي قبلي و طبقه بندي اطلاعات و داده هاي مورد نظر دستگاه اختلاف اساسي در بكارگيري و در فرآيند كار يك دستي و يك ماشين با كنترل برنامه اي در حركت پيشروي است. در ماشين دستي هركدام از مراحل كار پشت سرهم با دست تنظيم مي شود. و در ماشينهاي با كنترل برنامه اي مراحل كار در يك برنامه ذخيره مي شود. ماشينهاي ابزار...

دسته بندی و تگ

  • دسته بندی : مهندسی مکانیک
  • تگ : مقاله دستگاهCNC,دستگاهCNC,تفاوتCNC باNC

برای دریافت اطلاعات بیشتر اینجا کلیک فرمایید